077-604-8048
מקבוצת נתי
 
תקנון תנאי השימוש בשירות מענה אנושי לעסקים של חברות נתיקול ו/או ויקול.

להלן תנאי השימוש בשירות מענה אנושי לעסקים של חברות נתיקול ו/או ויקול.
שירות מענה אנושי לעסקים (להלן- "השירות") הוא שירות מענה טלפוני, הכולל שירות של מענה ורישום הודעות טלפוניות בהתאם לסוג השירות כמפורט בהסכם השירות.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין הלקוח, כמנוי על השירות, לבין נתיקול ו/או ויקול. 
נתיקול ו/או ויקול שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את השירות ולערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או בתקנונים ו/או בהסכם השירות מטעמה.
תקופת השירות היא בהתאם לחבילת השירות אליה בחר הלקוח להצטרף והיא תוארך מאליה אלא אם הלקוח יודיע לנתיקול ו/או ויקול על רצונו שלא לחדשו.
הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי על השירות, ואינן ניתנות להעברה.
המנוי על השירות יהיה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש כדלקמן:

1. אופן הפעלה/קבלת השירות.
1.1. לטובת השירות מוקצה ללקוח מספר טלפון ייעודי - מספר טלפון לטובת השירות המוקצה ללקוח שהינו בבעלות נתיקול ו/או ויקול וניתנת ללקוח זכות שימוש בו לצורך השירות בלבד ולתקופת השירות בלבד, ולא ניתן לניידו למפעיל אחר או לבצע בו כל שימוש אחר.
1.2. באחריות הלקוח לבצע העברה של השיחות המתקבלות בקווי הטלפון במשרדו/בבית העסק שלו/הסלולרי שלו או כל טלפון שממנו ירצה להעביר את השיחות אל מספר הטלפון שהוקצה לו על ידי נתיקול ו/או ויקול לצורך הפעלת השירות. הלקוח יישא בכל עלויות העברת השיחות וההתקשרות אל אותו מספר טלפון (עקוב אחרי/הפניית שיחות).
1.3. במידה וחל שינוי במפעיל הסלולארי חובה על הלקוח לעדכן זאת בעצמו באמצעות מוקד השירות, על מנת שהשירות ימשיך לפעול כסדרו.
1.4. לצורך ביטול השירות - באחריות הלקוח לבטל את כל העברת השיחות שביצע מקווי הטלפון במשרדו, בבית העסק שלו, מהסלולרי שלו או מכל טלפון שממנו ביצע העברת שיחות אל מספר הטלפון שהוקצה לו על ידי נתיקול ו/או ויקול.

2. תהליך ההצטרפות.
2.1. על מנת להשתמש בשירות, יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה יתבקש הלקוח למסור מידע אישי שיכלול בין היתר שם, אופן המענה שיימסר לפונים, שם איש הקשר וכו', על הלקוח להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לשירות ועל עדכון נתיקול ו/או ויקול בכל שינוי בפרטים. כמו כן יימסר ללקוח המספר אליו יש להפנות את השיחות.
2.2. השירות יתחיל לפעול לאחר סיום תהליך ההצטרפות בהתאם לאמור בהסכם השירות.

3. עלויות השירות והתחשבנות.
3.1. החיוב של הלקוח הוא בהתאם לחבילת הדקות שאליה הצטרף, ולכמות השימוש בדקות הכלולות בה. נתיקול ו/או ויקול שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות בכל עת, בכפוף למתן הודעה מראש על כך ללקוח.
3.2. עלות החבילה כוללת כמות דקות שימוש, במידה וכמות דקות השימוש תחרוג מכמות זו הלקוח יחויב עליהם בהתאם לאמור בהסכם השירות.
3.3. בעת הקמת השירות, הלקוח מתחייב לשלם לחברה דמי הקמה באופן חד פעמי במידה ויהיו כאלה. כמו כן הלקוח מתחייב לשלם דמי שירות מידי חודש בחודשו, בין
אם השתמש בשירות ובין אם לאו.
3.4 בכל מקרה שיידרש מתן שירות שאינו מענה אנושי ע"י נציג אישי ולשם טיפול במנוי יחויב המנוי בדקות השירות והכול בין אם השירות ניתן טלפונית ו/או במייל ו/או בהודעה טלפונית.
3.5. עם ההצטרפות לשירות יחתום הלקוח על הוראות חיוב באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית. במקרה שהלקוח משלם בכרטיס אשראי, הוא נותן הרשאה
לנתיקול ו/או ויקול להעביר למנפיקת כרטיס האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט נתיקול ו/או ויקול. 
3.6. בגין כל תשלום שלא שולם בעיתו יהיה חייב הלקוח לשלם לנתיקול ו/או ויקול גם ריבית פיגורים על פי חוק. אין באמור כאן כדי לגרוע מזכותה של נתיקול ו/או ויקול לכל תרופה ו/או סעד נוספים או אחרים בגין הפרת ההתקשרות.
3.7. למען הסר ספק, תשלום דמי השירות איננו מותנה בכל טענה של הלקוח בנוגע לשירות הניתן.
3.8. גובה דמי השירותים הינו פועל יוצא של היקף השירותים ומהותם כמפורט בהסכם השירות. היה ויחול שינוי במהות השירותים שיתבקשו ע"י הלקוח ו/או שינתנו לו, ישונה בהתאם גם גובה דמי השירותים.
3.9. מס הערך המוסף בשיעורו החוקי יתווסף אל דמי השירות ודמי ההקמה. נתיקול ו/או ויקול תמציא ללקוח חשבונית מס ערוכה כדין. 
3.10. חיובי הלקוח יעשו על סמך רישומי נתיקול ו/או ויקול לפי משך השיחות שנתקבלו אצלה,ורישומים אלו יהיו ראיה לכאורה לנכונותם. יובהר כי שיחה הינה מרגע מענה הנציג ועד סיום השיחה.

4. התחייבויות והצהרות הלקוח.
 4.1. הלקוח מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד בשירות.
4.2. ידוע ללקוח כי אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השימוש בו עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי של נתיקול ו/או ויקול.     נתיקול ו/או ויקול רשאיות בכל עת וללא מתן הודעה מראש להשעות את השימוש או הגישה לשירות או חלק ממנו בנסיבות על פי שיקול דעתה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, גם בשל אי מילוי תנאי השימוש, שימוש בלתי הוגן, אי תשלום /חוב או שימוש שיכול לפגוע במתן השירות ו/או באחרים. נתיקול ו/או ויקול רשאית לשנות, לעדכן, לשדרג את גרסאות השרות, לנתק או להגביל או להפסיק את השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע,
לצורך פעולות תחזוקה, הקמה, תפעול במערכות המשמשות למתן השירות או מכל סיבה אחרת. הלקוח מסכים שנתיקול ו/או ויקול לא תישא בשום אחריות כלפי הלקוח או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל שינוי או הפסקה של השירות. שינויים או עדכונים כאמור עלולים מטבעם לגרום בתחילה לאי נוחות וכיו"ב. הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נתיקול ו/או ויקול או מי מטעמה (לרבות ספק המערכת, להלן
"הספק") בגין ביצוע שינויים ועדכונים כאמור.
4.3. ידוע ללקוח והוא מסכים כי השירות מסופק במצב כפי שהוא וכפי שהוא זמין (AS IS ו-AS AVAILABLE). נתיקול ו/או ויקול או הספק אינם מתחייבים שהשירות יתאים לדרישות
הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות. כמו כן הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שתיתכנה
תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השרות מעת לעת ונתיקול ו/או ויקול או הספק לא יהיו אחראים בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך ו/או מהשימוש בשירות.
4.4. למעט זכותו של הלקוח לקבלת השירותים המפורטים לעיל, אין ולא תהיה ללקוח כל זכות אחרת בקשר עם מספר הטלפון, השירותים, החברה והציוד שלה.
4.5. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שנתיקול ו/או ויקול אינה מחויבת לנהל כל רישום של לקוחותיה והיא אינה אחראית בדרך כלשהי לניהול מאגר לקוחות הלקוח לכל צורך שהוא
ואינה אחראית על מאגר המידע של לקוחותיו על כל המשתמע מכך כנדרש על פי
חוק. הלקוח מצהיר כי הוא עומד ויעמוד בכל דרישות חוק הגנת הפרטיות בנוגע
למאגר לקוחותיו לרבות רישום מאגר לקוחותיו נשוא התקשרות זו ויעביר דווח על כך לנתיקול ו/או ויקול בהתאם לנדרש על פי חוק.

5. אחריות על תוכן ההודעות.
5.1. האחריות על תוכן ההודעות, שנמסרו עבור הלקוח, תהיה על מוסר ההודעה או על הלקוח, ולנתיקול ו/או ויקול לא תהיה בשום מקרה אחריות על תוכנן או מהותן של ההודעות.
5.2. נתיקול ו/או ויקול רשאית לסרב לקבל ולהעביר הודעות אשר, לפי שיקול דעתה, מפרות דין כלשהו או מהוות פגיעה בסדר הציבורי ו/או במוסר .
5.3. נתיקול ו/או ויקול מתחייבת לשמור את תוכן ההודעות לתקופה של 30 ימים בלבד מעת קבלתן.
5.4. באחריות הלקוח לקבל את הסכמת לקוחותיו/הפונים אליו למשלוח הודעות/מיסרונים מטעמו ע"י נתיקול ו/או ויקול.

6. אחריות.
6.1. נתיקול ו/או ויקול ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או נציגיה ו/או מפעיל השירות ו/או מי מטעמה (לרבות הספק) לא יישאו באחריות כלשהי כלפי הלקוח או צד ג' כלשהו בגין נזק כלשהו, לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף, או תוצאתי, הפסד הכנסה, הפסד רווחים, ופגיעה במוניטין, נזק לגוף או לרכוש, תקלה, שנגרמו עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות והם אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, וזאת אף אם נתיקול ו/או ויקול ו/או מי מהאמור היה מודע או אמור היה להיות מודע להסתברות לנזק כאמור, ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח בקשר למעשה ו/או למחדל כאמור. הלקוח פוטר את נתיקול ו/או ויקול ו/או מי מהאמור לעיל במפורש
מכל אחריות לנזק כאמור. האמור אינו גורע מכל חסינות שהוענקה לנתיקול ו/או ויקול על פי חוק.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל נתיקול ו/או ויקול ו/או מי מטעמה (לרבות הספק) לא יישאו בכל אחריות שהיא כלפי המשתמש לתקינות העברת הנתונים באמצעות תשתיות תקשורת כגון רשת האינטרנט הציבורית, רשתות חברות התקשורת, שירותי דואר אלקטרוני וכיו"ב ככל שיעשה בהם שימוש לטובת שירות זה ולנתיקול ו/או ויקול אין שליטה
עליהם ולא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה על אי קבלת הודעות.
6.2. נתיקול ו/או ויקול לא תישא בכל חבות או אחריות כלשהיא אם מסיבה כלשהיא השירות יחדל, יופסק או יופרע, באופן זמני או קבוע, עקב שיבושים כתוצאה מכוח עליון, פגעי טבע, שביתות, מגיפות, פעולות איבה או מחדלי גופים אחרים ו/או כל גורם אחר שאיננו בשליטת
נתיקול ו/או ויקול, לרבות חברת חשמל, וכיו"ב. נתיקול ו/או ויקול תחדש את השירות לכשיתאפשר הדבר ולאחר הסרת המכשול כאמור.
6.3. בהתחשב באופי ובטיב השירות, נתיקול ו/או ויקול ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל השמטה, טעות ו/או שיבוש של הודעה כלשהיא, לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא
הנגרם ללקוח עקב מעשי או מחדלי נתיקול ו/או ויקול, בין אם לפי דיני חוזים, דיני נזיקין ובין אם לפי דין אחר כלשהו, למעט אם יוכח כי הנזק נגרם עקב רשלנות חמורה של נתיקול ו/או ויקול.במקרה זה תוגבל אחריותה של החברה לנזק ישיר ממשי בלבד הנגרם ללקוח ובכל מקרה לא יעלה הפיצוי על סכום השווה לדמי שירות עבור 6 חודשים, כפי שיהיו בעת קרות האירוע, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

7. מבצעים.
7.1 נתיקול ו/או ויקול שומרות לעצמן את הזכות לערוך מבצעים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.
7.2. נתיקול ו/או ויקול רשאית בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את המבצעים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
7.3. נתיקול ו/או ויקול רשאית שלא לצרף למבצע מבקש/מנוי החב חובות לנתיקול ו/או ויקול בגין שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.
7.4. אין בפרסום המבצעים כדי להוות המלצה כלשהי מצד נתיקול ו/או ויקול באשר להתאמת השירות ללקוח.
7.5. בכל מקרה בו יועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, תהא נתיקול ו/או ויקול רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהייה ללקוח כל טענה או תביעה כנגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע.

8. כללי.
8.1. נתיקול ו/או ויקול תהייה רשאית לקיים את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה, גם באמצעות אחרים, לרבות קבלני משנה, ולהעביר את זכויותיה לפיו לצד ג' כלשהו.
8.2. הלקוח לא יהיה רשאי להעביר, להסב או להמחות זכויות ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של נתיקול ו/או ויקול מראש ובכתב.
8.3. היחסים בין הלקוח לבין נתיקול ו/או ויקול או מי מעובדיה יהיו בכל מקרה יחסי קבלן עצמאי ולא יהיו בין הלקוח לבין נתיקול ו/או ויקול או מי מטעמה כל יחסי עובד מעביד.
8.4. ביכולת הלקוח להפסיק את השירות באמצעות מוקד השירות בלבד. בעת הפנייה יש לציין שם, מספר טלפון, מס. ת.ז. וכן מספר לקוח.
8.5. נתיקול ו/או ויקול תהיה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, וזאת מבלי ליתן הודעה מראש ללקוח, ולא תשא בכל חבות או אחריות, ישירה או עקיפה, כלפי הלקוח או צד ג', אם הפר הלקוח התחיבות כלשהי על פי הסכם זה לרבות אי תשלום אחד מהתשלומים החלים עליו. הלקוח ישא במלוא התשלום כמתחייב עד לתום תקופת ההתקשרות. במקרה
של ביטול השירות - באחריות הלקוח לבטל את כל העברת השיחות שביצע מקווי הטלפון במשרדו, בבית העסק שלו, מהסלולרי שלו או מכל טלפון שממנו ביצע העברת שיחות אל מספר הטלפון שהוקצה לו על ידי נתיקול ו/או ויקול.
8.6. הלקוח מתחייב שלא לעשות כל שימוש במספר הטלפון שהוקצה לו לטובת השירות, לרבות פרסומו, הן במהלך תקופת ההסכם והן לאחר סיומו. נתיקול ו/או ויקול שומרת לעצמה את הזכות שלא ליתן שירות ללקוח לאחר מועד סיום ההתקשרות (דהיינו הלקוח לא יקבל שיחות נכנסות) והלקוח מצהיר בזאת כי הוא פוטר את נתיקול ו/או ויקול מכל אחריות
הנובעת מאי מתן שירות למספר טלפון זה.
8.7. נתיקול ו/או ויקול רשאית להפעיל כל אמצעי חוקי המצוי בידיה וזאת במקרה והלקוח לא יעמוד בהתחיבויותיו עפ"י הסכם זה.
8.8. הדין החל על תנאי השימוש בשירות הנ"ל הינו הדין הישראלי ובתי המשפט בישראל הם המוסמכים לדון בכל עניין לגביהם.
8.9. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
8.10. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור בהסכם ההתקשרות תקבענה הוראות הסכם ההתקשרות
 

תקנון

קבוצת נתי  -  Nati Group Services